Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 187.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 40 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Giá tiền: 248.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
Giá tiền: 121.000 đ
Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »