Tác giả: TS. Tạ Văn Sỹ - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Hoa Hữu Cường, PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 85.000 đ
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Giá tiền: 179.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Giá tiền: Liên hệ
« 3 4 5 6 7 »