Tác giả: Dylan Taylor; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư; Hiệu đính: Đinh Trọng Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 157.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 166.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Đặng Khắc Ánh - TS. Vũ Thanh Xuân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 154.000 đ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Đỗ Phương Anh, ThS. Lê Đình Tư (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 87.000 đ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, TS. Thịnh Văn Khoa, ThS. Trần Thị Ngọc Diệp (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
Giá tiền: 298.000 đ
« 4 5 6 7 8 »