Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Giá tiền: 19.000 đ
Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: (Báo Nhân dân tuyển chọn)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
Giá tiền: 198.000 đ
Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Văn Huyền, TS. Nguyễn Ngọc Toàn, PGS.TS. Đinh Thị Nga (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 116.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 28.000 đ
« 6 7 8 9 10 »