Tác giả: TS. Cao Thanh Vân – TS. Đinh Ngọc Giang (Chủ biên)
Giá tiền: 27.000 đ
Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: Ban Đối ngoại Trung ương Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Lê Mậu Hãn
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: TS. Lâm Quốc Tuấn - ThS. Phạm Tất Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 39.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Linh, TS. Nguyễn Tiến Hoàng
Giá tiền: 16.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Lê Minh Quân
Giá tiền: 64.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Giang - TS. Đinh Ngọc Giang (Chủ biên)
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: Viện Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ
Giá tiền: 33.000 đ
Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Giá tiền: 20.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 11.000 đ
« 30 31 32 33 34 »