Tác giả: Văn phòng Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Duy Luân kể, Nguyễn Thị Kim Hoa ghi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ủy ban Dân tộc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Cúc – GVC. ThS. Lê Thị Thảo
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà (Chủ biên)
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh - TS. Phạm Tú Tài (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Ngọc
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: GS. TS. Đỗ Kim Chung
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang - TS. Trần Thị Hương - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 75.000 đ
Tác giả: TS. Bùi Kim Hiếu - Ths. Võ Thanh Bình Em (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 87.000 đ
« 64 65 66 67 68 »