Chủ nghĩa Mác – Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng

Chủ nghĩa Mác – Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng
Tác giả: Trần Nhâm
Số trang: 546 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình nghiên cứu lý luận khá công phu, đã tập trung phân tích một cách toàn diện, có hệ thống, nhằm khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là đỉnh cao của trí tuệ loài người.Cuốn sách không chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay mà còn là một công trình mang tính chiến đấu với những luận điểm phản bác, chống lại chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác và nhân dân đã lựa chọn. Cuốn sách được kết cấu gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Chủ nghĩa Mác là đỉnh cao của trí tuệ loài người, luận chứng chủ nghĩa Mác – Lênin là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là một học thuyết hoàn bị, chứ không phải là một lý luận dở dang, một lý luận mất tính tất yếu như một số người võ đoán.

  Phần thứ hai:  Từ chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác – Lênin, chứng minh một cách lôgic sự phát triển từ chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lênin – hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin; luận giải tính tất yếu của sự ra đời chủ nghĩa Mác – Lênin; bác bỏ luận điểm cho rằng, không có cái gọi là “chủ nghĩa Mác - Lênin” mà chỉ có “sự đóng góp của Lênin”.

  Phần thứ ba: Chủ nghĩa Mác - Lênin – học thuyết về sự phát triển, học thuyết của sự phát triển, những bước thăng trầm trong lịch sử phát triển chủ nghĩa Mác, đã được trình bày rõ những thách thức trong quá trình phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin; rút ra những bài học quan trọng.

  Phần thứ tư: Chủ nghĩa Mác - Lênin với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, tác giả phân tích một cách lôgic mối quan hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, làm rõ biện chứng của sự phát triển từ chủ nghĩa Mác – Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, cuốn sách đi đến kết luận khẳng định quan điểm đúng đắn: Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ