Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bộ Công an, Viện Chiến lược Công an
Giá tiền: 121.000 đ
Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
Giá tiền: 215.000 đ
Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
Giá tiền: 108.000 đ
Tác giả: Trần Bách Hiếu
Giá tiền: 53.000 đ
Tác giả: V.Putin
Giá tiền: 91.000 đ
Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: V.Putin
Giá tiền: 91.000 đ
« 2 3 4 5 6 »