Tác giả: Bộ Công an, Viện Chiến lược Công an
Giá tiền: 121.000 đ
Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
Giá tiền: 215.000 đ
Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
Giá tiền: 108.000 đ
Tác giả: Trần Bách Hiếu
Giá tiền: 53.000 đ
Tác giả: V.Putin
Giá tiền: 91.000 đ
Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: V.Putin
Giá tiền: 91.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
Giá tiền: 34.000 đ
Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
Giá tiền: 80.000 đ
« 3 4 5 6 7 »