Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
Giá tiền: 278.000 đ
Tác giả: Alexandra Gillies
Giá tiền: 377.000 đ
Tác giả: Jonathan Haskel và Stian Westlake; Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn; Hiệu đính: Phùng Đức Tường
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Juliette Morillot, Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Andrew Futter
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Valérie Niquet
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
Giá tiền: 306.000 đ
Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
Giá tiền: 135.000 đ
Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
Giá tiền: 121.000 đ
« 1 2 3 4 5 »