Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Lưu Đông (Chủ biên)
Giá tiền: 506.000 đ
Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 413.000 đ
Tác giả: Kathryn E. Stoner; Người dịch: Tuấn Linh, Trâm Anh, Khánh Linh, Minh Ngọc, Thanh Tùng
Giá tiền: 263.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang - PGS.TS. Phạm Quốc Thành - TS. Nguyễn Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Úy Kiến Văn, Người dịch: Vũ Thị Thìn
Giá tiền: 146.000 đ
Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
Giá tiền: 198.000 đ
Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
Giá tiền: 278.000 đ
« 1 2 3 4 5 »