Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Tác giả: GS.TS. Hoàng Chí Bảo
Số trang: 576 trang
Giá tiền: 103.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do GS. TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên.

  Trên cơ sở phân tích sâu sắc những nghiên cứu khoa học, những tác phẩm kinh điển, các tác giả đã đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin; nhận thức, vận dụng và phát triển bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế kỷ XX, hiện nay và cả trong những điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại. Đồng thời, qua đó tác giả cũng đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần cùng các cơ quan đảng, nhà nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và giáo dục tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin;

  Phần thứ hai: Phân tích lý luận về bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin;

  Phần thứ ba: Nhận thức và vận dụng bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiên thực ở thế kỷ thứ XX và hiện nay;

  Phần thứ tư: Phát triển bản chất khoc học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ