Tác giả: Lương Trọng Thành – Thịnh Văn Khoa – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: Lương Trọng Thành – Thịnh Văn Khoa – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hoài Văn, ThS. Lê Thanh Quân
Giá tiền: 33.000 đ
Tác giả: TS. Đỗ Thị Kim Tiên
Giá tiền: 74.000 đ
Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên) - Nguyễn Thị Thanh Lê - Trần Thanh Bình - Nguyễn Tuấn Vũ
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: TS. Ninh Thị Minh Tâm - ThS. Lê Ngự Bình
Giá tiền: 37.000 đ
Tác giả: TS. Bùi Đại Dũng
Giá tiền: 104.000 đ
Tác giả: TS. Lê Thanh Hải
Giá tiền: 52.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Trương Tuấn Biểu – Đại tá, PGS.TS. Trần Đăng Bộ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 57.000 đ
« 2 3 4 5 6 »