Tác giả: Phạm Hoài Huấn
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương, TS. Hoàng Đình Minh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: GS. TS. Ngô Thắng Lợi - PGS. TS. Trần Thị Vân Hoa (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Hựu (Chủ biên)
Giá tiền: 186.000 đ
Tác giả: TS. Lê Kim Chung (Chủ biên)
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn - PGS. TS. Trịnh Thị Hoa Mai - PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đỗ Đức Quân (Chủ biên)
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Giá tiền: 56.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Ngô Ngọc Thắng - PGS, TS. Hoàng Văn Hoan - TS. Nguyễn Vĩnh Thanh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thomas J. Anderson
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Đình Dương (Chủ biên)
Giá tiền: 135.000 đ
« 3 4 5 6 7 »