V. I. Lênin tuyển tập, tập 3

V. I. Lênin tuyển tập, tập 3
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Những ngày tháng trước khi nổ ra cuộc Cách mạng Tháng Mười, Lênin đã viết một số tác phẩm để thống nhất tư tưởng và chỉ đạo cách mạng: Dự thảo cương lĩnh hành động của Đảng vô sản với tác phẩm Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng của chúng ta; Tai họa sắp đến và những phương pháp ngăn ngừa tai họa đó… Hầu hết các tác phẩm của Người nêu ra chương trình đấu tranh để chuyển cách mạng dân chủ - tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, giao chính quyền cho giai cấp công nhân và nông dân nghèo; nêu lên những tư tưởng chỉ đạo có tính cương lĩnh để thực hiện sau khi giành chính quyền. Lênin cũng đã đề ra phải cứu vãn nền kinh tế khỏi bị tàn phá, đưa nước Nga tiến tới chủ nghĩa xã hội, chấm dứt chiến tranh đế quốc. 

  Sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công, các tác phẩm của Lênin chủ yếu đề cập đến việc củng cố, giữ vững chính quyền như tác phẩm: Tổ chức thi đua như thế nào? Tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột; … 

  Thời kỳ xây dựng đất nước trong hòa bình không lâu, nước Nga lại rơi vào cuộc chiến tranh chống bọn can thiệp nước ngoài và nội chiến. Trên mặt trận tư tưởng, Lênin cũng kiên quyết bảo vệ Nhà nước Xôviết chống lại những tư tưởng sai lầm, phản động và tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này như: Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky. Ngoài ra, trong tác phẩm khác như: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Lênin đã chỉ ra những quan điểm lớn có ý nghĩa sâu sắc đối với phong trào cách mạng của các dân tộc; chỉ ra cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phải gắn với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Đồng thời, Người cũng nêu lên triển vọng của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa…

  Thời kỳ khôi phục nền kinh tế quốc dân (1921-1923), các bài nói, bài viết của Lênin chủ yếu bàn đến vấn đề bắt tay vào công cuộc xây dựng trong hòa bình để phục hồi kinh tế, xây dựng một chế độ kinh mới, như: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương các xôviết toàn Nga và Hội đồng Bộ trưởng dân ủy về chính sách đối nội và đối ngoại; Bàn về thuế lương thực; Bàn về chế độ hợp tác xã; Về cuộc cách mạng của chúng ta…

  Từ những tác phẩm của Lênin trong giai đoạn đó cho thấy thời gian đã qua đi gần một thế kỷ nhưng nó giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải quyết đúng đắn những vấn đề của công cuộc cách mạng, công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

  Nhằm giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu những luận điểm quan trọng, có ý nghĩa thời sự trong kho tàng đồ sộ của Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách V.I. Lênin tuyển tập, gồm 4 tập, tuyển chọn từ những tác phẩm chính yếu của Lênin.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ