Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin

Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS. TS. Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên)
Số trang: 388 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội. Mặc dù ra đời tương đối muộn hơn so với các môn khoa học khác như triết học, sử học..., nhưng kinh tế chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.

  Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, tham khảo và nắm vững những nội dung cơ bản của môn kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ hai cuốn sách Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh) do GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS. TS. Tô Đức Hạnh biên soạn. Ngoài Phần mở đầu, nội dung cuốn sách gồm hai phần chính: Phần thứ nhất - Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phần thứ hai - Những vấn đề kinh tế chính trị của thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
  Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng bám sát chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu học tập của sinh viên, tham khảo các tài liệu khác có liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị đã được xuất bản trong thời gian gần đây và bổ sung những nội dung cơ bản nhất về kinh tế chính trị mà Đại hội lần thứ X của Đảng ta đưa ra. 
    

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ