Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Tập 1)

Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Tập 1)
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 260 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đất nước Việt Nam với hàng nghìn năm lịch sử đã tạo dựng và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng của dân tộc. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, trong bối cảnh mới, phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

  Cuốn sách Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức bản thảo gồm hai phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Phần thứ hai: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cuốn sách giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tập hợp các bài viết của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, qua đó phân tích và làm rõ chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam được đề cập trong nhiều văn bản quan trọng, đặc biệt từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng và phát huy giá trị của văn hóa trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, nhằm giúp cho cán bộ ở xã, phường, thị trấn nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ