Tác giả: ThS. Trương Huỳnh Thắng
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Khanh (Chủ biên)
Giá tiền: 37.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. TSKH. Lê Du Phong, TS. Trịnh Mai Vân, TS. Hồ Thị Hải Yến
Giá tiền: 42.000 đ
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Đan Đức Hiệp
Giá tiền: 48.500 đ
Tác giả: Lê Minh Thông
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm (Chủ biên)
Giá tiền: 71.000 đ
Tác giả: Phạm Đức Nghiệm (Chủ biên), Quách Ngọc Ân, Vũ Ngọc Hiếu
Giá tiền: 37.000 đ
« 6 7 8 9 10 »