Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
Giá tiền: 216.000 đ
Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Giá tiền: 240.000 đ
Tác giả: Dương Xuân Đống
Giá tiền: 88.000 đ
Tác giả: Bùi Chí Trung
Giá tiền: 74.000 đ
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
Giá tiền: 51.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: TS. Võ Thị Mai Phương (Chủ biên)
Giá tiền: 104.000 đ
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: Trương Sỹ Hùng
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thanh Giang - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
Giá tiền: 210.000 đ
Tác giả: Nguyễn Huy Tuệ (Chủ biên)
Giá tiền: 105.000 đ
Tác giả: TS. Luận Thùy Dương
Giá tiền: 47.000 đ
Tác giả: Viện Sử học Việt Nam
Giá tiền: 62.000 đ
« 5 6 7 8 9 »